Folketinget har den 13. april 2021 vedtaget nye regler for afskrivninger.

Ændringen omfatter 2 dele – dels forhøjelse af grænsen for småaktiver og dels forhøjelse af afskrivningsgrundlaget på visse aktiver.

Man skal være opmærksom på, at begge regler gælder fra anskaffelser foretaget efter 23. november 2020.

 

FORHØJELSE AF STRAKS AFSKRIVNING

Forhøjelsen af grænsen for straksafskrivning af småanskaffelser hæves fra 14.100 kr. i 2020 (14.400 kr. i 2021) til 30.000 kr. Den forhøjede afskrivningsgrænse gælder for aktiver anskaffet den 23. november og senere. dog ikke blandede driftsmidler.

Hvis driftsmiddelsaldoen kommer under 30.000 kr. kan man fratrække restsaldoen, men heller ikke her gælder det for blandede driftsmidler. Dette gælder også for 2020.

 

FORHØJET AFSKRIVNINGSGRUNDLAG

For yderligere at fremme erhvervslivets investeringer er det vedtaget at forhøje afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler købt den 23. november 2020 og frem til udgangen af 2022. Ved nye driftsmidler forstås – fabriksnye driftsmidler.

Anskaffelsessummen forhøjes til 116%, der kan afskrives med 25 %. Reglen omfatter IKKE maskiner, der drives af fossile brændstoffer, samt personbiler og skibe.

Man kan dog godt forhøje afskrivningsgrundlaget på lastbiler og traktorer der er indregistreret med nummerplade – selvom disse drives af fossile brændstoffer.

Man kan også aktivere småanskaffelser (anskaffelsessum under 30.000 kr.) og forhøje afskrivningsgrundlaget til 116%. Hvis man straksafskriver småanskaffelser får man ikke et tillæg.

Driftsmidler, hvorpå der tillægges 16%, føres på en separat driftsmiddelsaldo.

Nye anskaffelser inkl. 16% tillægges summen og evt. salg af driftsmidler, der er anskaffet med tillæg af 16%, fragår saldoen med salgssummen tillagt 16%.

Eksempel:
I år 1 anskaffes for henholdsvis 100.000 kr., 160.000 kr. og 240.000 kr.
I år 2 afhændes et af aktiverne for 120.000 kr.

År 1:

Anskaffelsessum500.000 kr.
Tillæg 16%  80.000 kr.
Saldo580.000 kr.
Afskrivning 25%145.000 kr.
Ultimo saldo435.000 kr.

År 2:

Primo saldo435.000 kr.
Salg120.000 kr.
16% tillæg   19.200 kr.139.200 kr.
Saldo295.800 kr.
Afskrivning 25%   73.950 kr.
Ultimo saldo221.850 kr.

Den afskrivningsberettigede saldoværdi lægges sammen med den ”normale” saldoværdi ved udgangen af indkomståret 2026, således at man afskriver på en samlet saldo fra indkomståret 2027.

Ændringen omfatter heller ikke investeringer, der efter gældende regler kun kan afskrives med en lavere sats end 25 pct., dvs. investeringer i infrastrukturanlæg m.v. og visse andre driftsmidler med lang levetid, herunder aktiver i forbindelse med indvindingsvirksomhed og aktiver til fremstilling af varme og el med en kapacitet på over 1 MW.

 

Forhøjelse af fradrag for forsøgs-og forskningsudgifter

Der er også vedtaget ændringer vedrørende fradrag for forsøgs- og forskningsudgifter. Folketinget vil gøre det mere attraktivt for virksomheder at investere i forskning og udvikling.

Tidligere regler (vedtaget i november 2017)
Straksafskrivning ved anskaffelse af driftsmidler og skibe, der anvendes til forsøgs-og forskningsvirksomhed, og fradraget for udgifter afholdt til forsøgs- og forskningsvirksomhed fradrages i 2020 med 103 pct. – 2021 med 105 pct. – stigende til 110 pct. I 2026.

Nye regler
Fradraget øges til 130 pct. for indkomstårene 2020, 2021 og 2022. I 2023 til og med 2025 udgør procenten 108 og fra og med 2026 udgør procenten 110.